Nieuws

Voortgang GZI Next

Op het voormalige GZI-terrein werken we hard aan de ontwikkeling van een groene energiehub: GZI Next. De beoogde bouwstenen zijn duurzame zonne-energie, een waterstoffabriek, een waterstofvulpunt en een groen gasinstallatie. We hebben hebben niet stilgezeten. Benieuwd naar de voortgang? Lees dan door.

Zon

Eén van de eerste zichtbare ontwikkelingen op het terrein was de bouw van het zonnepark door Shell. In totaal hebben we 28.500 zonnepanelen met een vermogen van 12 megawatt geïnstalleerd. Op 22 januari 2021 is het zonnepark geopend. De productie van duurzame elektriciteit is de eerste stap naar een groene energiehub.  

Waterstof

Het streven is om naast duurzame elektriciteit, ook groene waterstof te produceren. Groene waterstof wordt geproduceerd in een elektrolyser door water met groene elektriciteit te splitsen in zuurstof en waterstof. De grootschalige productie van groene waterstof staat nog in de kinderschoenen. De komende jaren verwachten we een steile groeicurve: de schaal wordt groter en de kosten zullen dalen. U kunt dit vergelijken met de situatie waarin zonne-energie zich enkele jaren geleden bevond.  

Groene waterstofketen
Een groene waterstofketen 

GZI Next heeft de ambitie om een groene waterstofketen ontwikkelen, om zo een lokale waterstofeconomie te stimuleren. De keten gaat over de productie, het transport en het gebruik van groene waterstof. Een belangrijk element hierin is de waterstoffabriek, de elektrolyser, die Shell wil gaan bouwen. Om dit mogelijk te maken werkt het GZI Next consortium samen met regionale overheden aan het aantrekken van subsidies. Het uiteindelijke besluit om een waterstoffabriek op het GZI Next terrein te bouwen en wanneer, hangt ook af van het vastleggen van voldoende afname. Met andere woorden: wie gaat de groene waterstof straks kopen en gebruiken? Dit bepaalt ook hoe groot de waterstoffabriek wordt.

Waterstofvulpunt

Om de toepassing van waterstof in de zware mobiliteit een boost te geven gaat Shell een 350 bar waterstofvulpunt op het terrein bouwen. Het vergunningentraject loopt. De voorbereidende werkzaamheden beginnen waarschijnlijk dit najaar. Vanaf medio 2022 kunnen vrachtwagens en bussen waterstof tanken op GZI Next, waaronder de bussen van Qbuzz die in Emmen gaan rijden. Door het rijden op waterstof komt er geen CO2 en fijnstof meer uit de uitlaat.

Waterstofleiding naar Getec

Gasunie is van plan een nieuwe pijpleiding naar het Getec business park voor het transport van waterstof aan te leggen. Zo kan Getec het gebruik van aardgas verminderen door over te stappen op waterstof. De aanleg van de beoogde waterstofleiding verloopt in fases. De eerste stap is dat Gasunie samen met de hoogcalorisch aardgasleiding naar Getec, ook een waterstofleiding wil aanleggen. Een aantal industrieën bij Getec dienen eind 2022 overgeschakeld te zijn naar het gebruik van hoogcalorisch gas. Daarom moet Gasunie op tijd een hoogcalorisch aardgasleiding aanleggen. Het biedt een mooie kans om gelijk een waterstofleiding aan te leggen.

Als de waterstofleiding er komt, bouwt de Gasunie in 2023 installaties aan het begin- en eindpunt van de waterstofleiding. Vanaf dat moment kan de beoogde elektrolyser aangesloten worden op de waterstofleiding en vervolgens waterstof transporteren naar Getec. Ook op het Getec terrein komt een voorziening zodat zij vanaf dat moment de waterstof zouden kunnen afnemen. Hierover zijn zij nog met Getec in gesprek.

Groen gas

Een andere mogelijke ontwikkeling op het GZI-Next terrein is een groen gasinstallatie. Ruim een jaar geleden zijn we een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van de productie van groen gas op het voormalig GZI-terrein gestart. De productie van groen gas vindt plaats in een industriële co-vergister; een installatie waar reststromen zoals plantaardig afval, mest en over-de-datum-producten worden verwerkt tot groen gas. In het onderzoek is, naast de technische en financiële aspecten, ook goed gekeken naar mogelijke gevolgen voor de directe omgeving. Het zogenaamde haalbaarheidsonderzoek is in de basis afgerond.  

Vervolgonderzoek 

We starten nu met de volgende fase, namelijk het beoordelen en uitwerken van de bevindingen uit het onderzoek. Zo is het (voorlopige) ontwerp ons uitgangspunt voor de vergunningen, maar zijn er zaken die nog kunnen veranderen. We zijn bijvoorbeeld met leveranciers van de reststromen (de zogenaamde ‘feedstock’) in gesprek over de leverzekerheid van de reststromen. Met de mesthandelaren spreken we over de logistieke optimalisatie. En we kijken naar hoeveel digestaat, het duurzame restproduct dat overblijft na de productie van groen gas en dat onder andere gebruikt kan worden als natuurlijke meststof, er op locatie kan worden opgeslagen en in externe opslagen. Ook de ontwikkeling van de mestprijzen kan nog tot andere keuzes leiden in de digestaat verwerking. Verder doen we onderzoek naar de hoeveelheid transportbewegingen als de installatie in gebruik zou zijn. Wat betreft het transport volgen we uiteraard nauwgezet de ontwikkelingen vanuit MM Bereikbaar voor de aanpassing van de weg Emmen – Klazienaveen (N862) en de Rondweg (N391). 

Uit de haalbaarheidsstudie zijn dus enkele acties gekomen die verder worden onderzocht en/of uitgewerkt. De uiteindelijke besluiten worden naar verwachting pas rond januari genomen.

Meer weten?

We zijn continu in gesprek met geïnteresseerden. Op 1 september 2021 spreekt het GZI Next consortium weer met de erkende overlegpartners (EOP’s) van Nieuw-Dordrecht, Oranjedorp en Barger-Oosterveld. Tijdens dit reguliere overleg bespreken we ook de aandachtspunten van de omgeving, wat we meenemen in de ontwikkeling van de projecten.

Wij staan ook weer op het New eMMergy congres op 17 en 18 november 2021. De ondernemers van Emmen praten we bij tijdens de Algemene Ledenvergadering van Ondernemed Emmen op 25 november 2021.

Bent u ook benieuwd naar de ontwikkelingen? Hou dan deze website goed in de gaten! Binnenkort organiseren we namelijk publieke bijeenkomsten en excursies.