Nieuws

Voortgang GZI Next

Op het voormalige GZI-terrein werkt een consortium van bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan het realiseren van een groene energiehub: GZI Next. De beoogde bouwstenen zijn duurzame zonne-energie, een waterstoffabriek, een waterstofvulpunt en een groen gasinstallatie. De partners hebben niet stilgezeten. Benieuwd naar de voortgang? Lees dan door.

Zon

Eén van de eerste zichtbare ontwikkelingen op het terrein was de bouw van het zonnepark door Shell. In totaal zijn er 28.500 zonnepanelen met een vermogen van 12 megawatt geïnstalleerd. Op 22 januari 2021 is het zonnepark geopend. De productie van duurzame elektriciteit is de eerste stap naar een groene energiehub.  

Waterstof

Het streven is om naast duurzame elektriciteit, ook groene waterstof te produceren. Groene waterstof wordt geproduceerd in een elektrolyser door water met groene elektriciteit te splitsen in zuurstof en waterstof. De grootschalige productie van groene waterstof staat nog in de kinderschoenen. De komende jaren verwachten we een steile groeicurve: de schaal wordt groter en de kosten zullen dalen. U kunt dit vergelijken met de situatie waarin zonne-energie zich enkele jaren geleden bevond.  

Een groene waterstofketen 

Om nu al op GZI Next een groene waterstofketen te ontwikkelen, werkt het GZI Next consortium samen met regionale overheden aan het aantrekken van subsidies. Naast de subsidies hangt het uiteindelijke besluit om een waterstoffabriek op het GZI-next terrein te ontwikkelen, af van het vastleggen van voldoende afname. Hetzelfde geldt voor de omvang van de waterstoffabriek. 

Om de toepassing van waterstof in de mobiliteit een boost te geven gaat Shell een 350 bar waterstofvulpunt op het terrein bouwen. Vanaf medio 2022 kunnen vrachtwagens en bussen waterstof tanken op GZI Next, waaronder de bussen van Qbuzz die in Emmen gaan rijden. Door het rijden op waterstof stoten zij geen CO2 en fijnstof meer uit.  

Er komt een nieuwe pijpleiding van Gasunie naar het Getec business park voor het transport van waterstof. Zo kan Getec het gebruik van aardgas verminderen door over te stappen op waterstof. Op dit moment wordt het bestemmingsplan aangepast en worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Als alles volgens plan verloopt, zal de leiding eind 2022 gerealiseerd zijn.  

Mocht u interesse hebben om waterstof te tanken of af te nemen, neem dan contact op via info@gzinext.nl, dan bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Groen gas

Een andere mogelijke ontwikkeling op het GZI-Next terrein is een groen gasinstallatie. Ruim een jaar geleden zijn ENGIE, Shell en EBN gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van de productie van groen gas op het voormalig GZI-terrein. De productie van groen gas vindt plaats in een industriële co-vergister; een installatie waar reststromen zoals plantaardig afval, mest en over-de-datum-producten worden verwerkt tot groen gas. In het onderzoek is, naast de technische en financiële aspecten, ook goed gekeken naar mogelijke gevolgen voor de directe omgeving. Het zogenaamde haalbaarheidsonderzoek is in de basis afgerond.  

Vervolgonderzoek 

EBN, ENGIE en Shell starten nu met de volgende fase, namelijk het beoordelen en uitwerken van de bevindingen uit het onderzoek. Zo is het (voorlopige) ontwerp ons uitgangspunt voor de vergunningen, maar zijn er zaken die nog kunnen veranderen. We zijn bijvoorbeeld met leveranciers van de reststromen (de zogenaamde ‘feedstock’) in gesprek over de leverzekerheid van de reststromen. Met de mesthandelaren spreken we over de logistieke optimalisatie. En we kijken naar hoeveel digestaat, het duurzame restproduct dat overblijft na de productie van groen gas en dat onder andere gebruikt kan worden als natuurlijke meststof, er op locatie kan worden opgeslagen en in externe opslagen. Ook de ontwikkeling van de mestprijzen kan nog tot andere keuzes leiden in de digestaat verwerking. Verder doen we onderzoek naar de hoeveelheid transportbewegingen als de installatie in gebruik zou zijn. Wat betreft het transport volgen we uiteraard nauwgezet de ontwikkelingen vanuit MM Bereikbaar voor de aanpassing van de weg Emmen – Klazienaveen (N862) en de Rondweg (N391). 

Uit de haalbaarheidsstudie zijn dus enkele acties gekomen die verder worden onderzocht en/of uitgewerkt. De uiteindelijke besluiten worden naar verwachting pas rond januari genomen.

Meer weten?

We zijn continu in gesprek met geïnteresseerden. Op 1 september 2021 spreekt het GZI Next consortium weer met de erkende overlegpartners (EOP’s) van Nieuw-Dordrecht, Oranjedorp en Barger-Oosterveld. Tijdens dit reguliere overleg bespreken we ook de aandachtspunten van de omgeving, wat we meenemen in de ontwikkeling van de projecten.

Wij staan ook weer op het New eMMergy congres op 17 en 18 november 2021. De ondernemers van Emmen praten we bij tijdens de Algemene Ledenvergadering van Ondernemed Emmen op 25 november 2021.

Bent u ook benieuwd naar de ontwikkelingen? Hou dan deze website goed in de gaten! Binnenkort organiseren we namelijk publieke bijeenkomsten en excursies.