Vergunningenprocedure North Star; hoe werkt dat?

In de nieuwsbrief vertelden wij over het moment dat de vergunningprocedure zou starten. Dit moment was gepland voor eind 2021 maar de voorbereidingen hebben wat meer tijd in beslag genomen. De m.e.r.-aanmeldnotitie wordt nu medio februari ingediend. Wij leggen graag uit hoe de vergunningsprocedure verloopt.

M.e.r.-aanmeldnotitie

In de vergunningprocedure onderscheiden we  twee stappen. De eerste stap voor North Star is het indienen van een zogenaamde m.e.r.-aanmeldnotitie bij de provincie Drenthe. De provincie Drenthe is bevoegd gezag.  In deze aanmeldnotitie staan de voorgenomen bedrijfsactiviteit, de locatie en de verwachte milieugevolgen voor de omgeving. North Star moet ervoor zorgen dat het de overheid die de vergunning afgeeft een weloverwogen besluit kan nemen. Daarom  moet North Star meerdere onafhankelijke onderzoeken aanbieden bij de aanvraag. Deze gaan over  geur, veiligheid, geluid, ecologie, bodem en verkeer. De ambtenaren beoordelen deze onderzoeken. Ze vergelijken deze met de eisen die de overheid stelt aan veiligheid, bodem, geur etc.  Zij beoordelen op basis van  de onderzoeken of North Star de milieu-effecten voldoende in kaart heeft gebracht. Als hieruit blijkt dat de effecten minimaal zijn, nemen zij een positief ‘m.e.r-beoordelingsbesluit. Dit besluit is terug te vinden in de Staatscourant

De ambtenaren kunnen ook vinden dat zij meer onderzoek noodzakelijk vinden voordat zij een besluit nemen. Dan start North Star een uitgebreide m.e.r. procedure om nog duidelijker te laten zien wat de milieugevolgen zijn van de installatie. Deze procedure kan soms wel twee jaar kan duren.

North Star staat op het punt om de m.e.r.-aanmeldnotitie in te dienen bij de Omgevingsdienst Groningen. De omgevingsdienst Groningen voert  de vergunningprocedure uit in opdracht van de provincie Drenthe. De omgevingsdienst Groningen heeft daarna zes weken de tijd om de aanvraag van North Star te onderzoeken. Als zij vinden dat uit de onderzoeken blijkt dat North Star aan alle voorwaarden voldoet, treedt stap twee in werking.

Omgevings- en watervergunning

Stap twee is het aanvragen van de omgevings- en watervergunning.

Een omgevingsvergunning wordt afgegeven voor bedrijfsactiviteiten die hinder voor mens en/of milieu kunnen veroorzaken.  Bijvoorbeeld stof, of geur, of gevaar, of luchtverontreiniging. De omgevingsvergunning wordt pas afgegeven als de aanvrager door middel van onderzoek kan aantonen dat aan wettelijke voorwaarden wordt voldaan op bijvoorbeeld het gebied van geur, geluid, veiligheid en andere milieu-aspecten (bodem, verkeer, lucht, stikstof). In deze omgevingsvergunning wordt ook de vergunning voor de bouwactiviteiten verleend. Het proces rondom een omgevingsvergunning voor bouw, milieu en ruimtelijke ordening wordt ook wel een Wabo-procedure genoemd.

Zienswijze indienen

Na het beoordelen van de aanvraag wordt een ontwerpbesluit (omgevingsvergunning) opgesteld. Deze wordt gepubliceerd door de provincie Drenthe. Dit doen zij  via het regionale dagblad. De ontwerpvergunning ligt dan 6 weken ter inzage. Er is dan een  mogelijkheid tot het indienen van zogenaamde  ‘zienswijzen’.  Als er zienswijzen in worden gediend wordt dit genoemd in de beschikking (is de definitieve omgevingsvergunning). Dit totale proces duurt minimaal 26 weken. Deze beschikking wordt weer 6 weken ter inzage gelegd.  Het komt voor dat iemand vindt dat zijn of haar zienswijze onvoldoende is meegenomen bij de besluitvorming. Dan is een procedure bij de  Raad van State een mogelijkheid.

Voor de watervergunning is de bovenstaande procedure gelijk. Het waterschap Vechtstromen is bevoegd gezag en handelt ook de watervergunning af.  De procedures voor de water en omgevingsvergunning worden gelijktijdig opgestart.